سرپرست بانک:

سجّاد صاری خان ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی گیاهی )
sarikhan@ibrc.ir


هیات علمی:

رضا آذریایجانی ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی گیاهی )
azarbayejani@ibrc.ir

لاله پارسا یگانه ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی گیاهی )
yeganeh@ibrc.ir

کارشناسان:

سید حسین موسوی (
کارشناس ارشد اصلاح نباتات )
mousavi@ibrc.ir

مریم صادقی( کارشناس ارشد بیوشیمی)

sadeghi@ibrc.ir


ریحانه پیشکام راد ( کارشناس ارشد اصلاح نباتات )
pishkam@ibrc.ir