مدیر بانک: علیرضا دولتیاری (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) alirezadolatyari@yahoo.com /dolatyari@ibrc.ir

ذخیره سازی و آماده سازی ژرم پلاسم:

علیرضا دولتیاری (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) alirezadolatyari@yahoo.com /dolatyari@ibrc.ir 

هرباریوم و شناسایی تاکسونومیکی:

علیرضا دولتیاری (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) alirezadolatyari@yahoo.com /dolatyari@ibrc.ir

امیر طالبی (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) amirt.biology@gmail.com

 

 نگهداری گیاهان در شرایط گلخانه و مزرعه:
 
الیاس آریاکیا (دکتری تخصصی، علوم باغباني- عضو هیئت علمی) aryakia@ibrc.ir
 
بهنام مندک (دکتری تخصصی، اصلاح نباتات- مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی) b.mondak@ut.ac.ir
 
محمد فرهام (دانشجوی دکتری تخصصی، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) m_farham68@yahoo.com
 
حیدر نسترنی (کارشناس، گیاهان دارویی)

 

نگهداری درون شیشه ای و ذخیره سازی فراسرد: 
 

الیاس آریاکیا (دکتری تخصصی، علوم باغباني - عضو هیئت علمی) aryakia@ibrc.ir

منصوره رشیدی (دانشجوی دکتری تخصصی، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) rashidi311@gmail.com

مریم مسی وند (کارشناس ارشد، منابع طبیعی- اکولوژی و جنگل شناسی) m.mosivand89@gmail.com

جواد شقاقی (کارشناس ارشد، اصلاح نباتات) javad_shaghaghi@yahoo.com

خدیجه نژادفلاح (کارشناس، زیست شناسی) kh.nezhadfallah@gmail.com

 

آنالیز فیتوشیمی: 
 

زینب فرهمند (کارشناس ارشد، گیاهان دارویی) farahmand.r60@gmail.com /farahmand@ibrc.ir

 

 ارزیابی سیتوژنتیکی:
 

علیرضا دولتیاری (دکتری تخصصی، سیستماتیک گیاهی) alirezadolatyari@yahoo.com /dolatyari@ibrc.ir

 

ارزیابی مولکولی:

مائده فیض بخش (کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی) feizbakhsh_1095@yahoo.com 

 

مشاورین علمی: 
 

محمدرضا نقوی (دکتری تخصصی، اصلاح نباتات- بیوتکنولوژی) naghavi@ibrc.ir

حسین غفوری استیار (دکتری تخصصی، بیوشیمی)
 
ابوذر قربانی (دکتری تخصصی، بیماری شناسی گیاهی) ghorbani.abozar@gmail.com