دکتر جعفر رازقی سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

دکتر جعفر رازقی
سرپرست مرکز


زهرا ابراهیمی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 
 

دکتر رضا آذربایجانی  سرپرست معاونت علمي و فني
عبداله منصوری
 سرپرست معاونت معاونت پشتیبانی

دکتر عبدالرضا دانشور آملی
سرپرست بانک سلولهای انسانی و جانوری

مدیر اداره پروژه یابی، بازاریابی و تجاری سازی

مدیر اداره پروژه یابی، بازاریابی

و تجاری سازی

 

مدیر بانک 

و داده های ژنومی DNA

 

دکتر محدثه رمضانی

   مدیر بانک میکروارگانیسمها


 

دکتر شقایق نصر

مدییر اداره آموزش

دکتر سپیده آشوری موثق

مدیر گروه برنامه ریزی و توسعه بانکها