فهرست میکرو ارگانیسم های قابل فروش در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران


ليست سويه هاي قابل ارائه از طريق سواپ ( محصول جدید )

              باکتری ها ( 728 سویه )
 
 
             آرکی ها  ( 89 سویه )
 
      کپک ها و مخمرها ( 467 سویه )
 
          ریزجلبک ها  ( 39 سویه )
 
            دیاتومه ها ( 13 سویه )
 
       سیانوباکتری ها ( 49 سویه )