همه افراد می توانند از خدمات بانک سلول های انسانی و جانوری استفاده نمایند
 

بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران دارای مجموعه اي ارزشمند از نمونه هاي سلولهای انسانی و جانوری ایران و تعدادي رده سلولي از مراکز معتبر خارج از کشور است. این بانک تلاش می کند تا با ارائه خدمات خود نیازهای محققین، اساتید و مراکز تحقیقاتی، دانشگاهي و توليدي سراسر کشور را برآورده سازد. بديهي است اين امر بدون كمك، ياري و راهنمايي امكانپذير نخواهد بود. در راستای تکمیل خدمات قابل ارائه این بانک، بسته خدمات جانوری را در قالب مجموعه‌ای از کیت‌ها، خدمات و آزمایشهای پیشرفته ژنتیکی در حوزه دام‌های اهلی، حیوانات خانگی، پرندگان و آبزیان ارائه می‌نماید. ما همچنین آماده پذیرش نمونه های اهدایی و پیشنهادهای مفید شمابرای افزايش كيفيت و كميت خدمات به جامعه علمي و توليدي كشور هستیم.

متقاضیان محترم خدمات تخصصی مرکز اعم از اعضای هیات علمی ، دانشجویان ، دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی و ... که در خواست استفاده از تخفیف شبکه آزمایشگاه را دارند، خواهشمند است در فرم یا ایمیل ارسالی، درخواست استفاده از تخفیف را قید فرمایند.
متقاضیان محترم میتوانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت labsnet.ir مراجعه و یا فایل راهنما را مطالعه نمایند. 
                                         
 

ورود به صفحه فهرست خدمات تخصصی و تحقیقاتی جانوری (بسته خدمات جانوری)

 

خدمات کشت سلول

ردیف

نام خدمت

1

ارائه رده های سلولی تحقیقاتی

2

 تایید هویت و بررسی بنیادی بودن سلول های مزانشیمی

3

کنترل کیفی، تکثیر و تهیه ویالهای منجمد (بانک) سلول برحسب تقاضا

4

تهیه رده های فیبروبلاستی از نمونه های جانوری و انسانی

5

بررسی مشخصات رشد سلول

6

 تهیه کشت سلولی آماده برای انجام آزمایشهای مختلف در ظروف کشت مورد تقاضا

7

تهیه مایع رویی کشت های سلولی

8

 بررسی و ارائه گواهی کیفیت و شناسنامه دار کردن رده سلولی

9

 تهیه عکسهای میکروسکوپی (فاز کنتراست، فلورسنت) از نمونه ها و کشتهای سلولی
 

10

پذیرش و نگهداری  نمونه های سلولی در شرایط فاز بخار نیتروژن مایع (صندوق امانات سلولی)

11

جداسازی سلول های تک هسته ای خون محیطی

   

 

خدمات کنترل کیفی و بررسی آلودگی نمونه های کشت سلول

ردیف

نام خدمت

1

تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی به مایکوپلاسما با روشهای Multiplex PCR، رنگ آمیزی DNA و کشت در محیط اختصاصی میکروبی

2

تشخیص آلودگی باکتریایی و قارچی رده های سلولی با روش کشت

3

آزمایشهای تشخیص ویروسی برای رده های سلولی با روش PCR و RT-PCR

4

تشخیص آلودگی به پروتوزوآ با روش رنگ آمیزی DNA

5

کنترل کیفی، ذخیره و معرفی و ارائه رده های سلولی تولید شده توسط محققان کشور

6

 تشخیص گونه های جانوری متداول در بانک های سلولی و تحقیقاتی و تأیید عدم اختلاط رده های سلولی به روش Multiplex PCR

7

شناسایی 16STR  اختصاصی انسانی برای تایید هویت رده های سلولی انسانی

   

 

خدمات سنجش سمیت مواد

ردیف

نام خدمت

1

 سنجش  میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش MTT

2

سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش XTT

3

بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون کامت قلیایی ( Commet Assay )

4

 بررسی آپوپتوز به کمک سنجش AA-7 و AnV-FITC

 

 

 

 

 

خدمات ژنتیکی

ردیف

نام خدمت

1

تهیه و ارائه DNA  و RNA از رده های سلولی موجود در بانک سلولهای انسانی و جانوری

2

استخراج RNA و DNA از نمونه های زیستی و غذایی منابع انسانی و جانوری

3

 شناسایی 16STR  اختصاصی انسانی با استفاده از دستگاه  Gene Analyzer

4

خدمات مشاوره و طراحی پرایمر

5

تشخيص نوع گونه دامي گوشت و فراورده هاي گوشتي

6

 تعیین کیفیت نمونه های نوکلئیک اسید

7

تهیه رده های سلولی لنفوبلاستوئیدی انسانی با استفاده از ویروس اپشتاین بار (EBV)

8

نامیرا سازی سلولهای جدا شده از بافت یا کشتهای اولیه با بهره گیری از ژن hTERT، p53 و...

11

بهره گیری از تکنیک های مولکولی برای Knock down  یا Over-Express کردن ژن ها در رده های سلولی و ایجاد رده های نوترکیب

12

ایجاد رده های سلولی نوترکیب با توانایی تولید پروتئین (GFP، GFP positive cell lines)

13

تشخیص نمونه های سلولی و بافتی پیوندی گونه های مختلف جانوری و انسانی در حیوانات مدل با روش مولکولی

   
 

دیگر خدمات

1

الکتروفورز و ایمونوبلاتینگ پروتئین

2

خدمات Real Time PCR

3

RFLP

4

خدمات مشاوره ای برای اجرای کلیه امور بانک سلول

5

مشارکت در زمینه تولید رده های سلولی اولیه از نمونه های نرمال  و سرطانی

 6    بررسی قابلیت چسبندگی باکتری های پروبیوتیک به رده سلولی
 

 

 

کیت ها و محصولات

ردیف

نام کیت یا محصول

1

کیت سنجش سمیت مواد با روش MTT

2

کیت سنجش سمیت مواد با روش XTT.

3

کیت تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی با روش Multiplex PCR

4

کیت تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی با روش رنگ امیزی DNA

5

کیت آماده­ سازي لام­ هاي گسترش كروموزومی خونی انسانی

6

کیت آماده­ سازي لام­ هاي گسترش كروموزومی رده های سلولی

7

 نمونه کنترل مثبت مایکوپلاسما

8

 ویروس EBV برای تولید سلولهای لنفوبلاستوئید

9

 Internal control برای بررسی آلودگی مایکوپلاسما به روش مولکولی

10

مجموعه آماده از نمونه های تصادفی DNA اقوام ایرانی