مدیر: مهدی مشتاقی نیکو (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)

 

امور اداری و خدمات تخصصی: مهدی جلمبادانی

 

سیستماتیک و شناسایی میکربی

پروکاریوت ها:

 • مشاور علمی: محمد علی آموزگار (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 •  آرکی ها و باکتری ها: مهرنوش رسولی (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)
 •  اکتینومایست ها و کموتاکسونومی: مهدی مشتاقی نیکو (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتری ها: محدثه رمضانی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتری ها: محمد پور محي الديني (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)

ریزجلبک ها:

 • مشاور علمی: مصطفی نوروزی (دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی محیطی)
 • سیانوباکترها، ریزجلبک های سبز و دیاتومه ها: سعیده طاهرپناه (کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی میکروبی) 

قارچ ها: 

 • مشاور علمی: محمد رضا صعودی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • مخمرها: شقایق نصر (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • قارچ های رشته ای: نیره علی مددی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)

 

پروبیوتیک

 • مشاور علمی: مریم تاج آبادی ابراهیمی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتری های پروبیوتیک و اسید لاکتیک : محدثه رمضانی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)

 

نگهداری، کنترل کیفیت و تأمین سویه 

 • کلکسیون، نگهداری در دمای فوق سرد : شکوفه رفیعیان (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • خدمات نگهداری، نگهداری به روش خشک کردن در سرما: سمیه مکظوم (دانشجوی دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی میکربی)
 • نگهداری قارچ ها : یاسمن میان محله (دانشجوی دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی میکربی)
 • نگهداری آرکی ها و باکتری ها : مهسا سلیمی (دانشجوی کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی میکربی)