عنوان مورد نظر

در چهارچوب همکاری مشترک با دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفت:
1399/12/13
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام پذیرفت
1399/12/9
به منظور توسعه زیرساختهای نگهداری ایمن میکروارگانیسمها
1399/11/29