در میان فلور غنی ایران که 8000 گونه گیاهی را در بر می گیرد، تعداد بسیار زیادی از آنها را گیاهان دارویی تشکیل می دهند این گیاهان اغلب از دیرباز توسط بشر شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. از نیمه دوم قرن اخیر تحقیقات وسیعی روی گیاهان دارویی در بیشتر کشورهای جهان انجام گرفته و بویژه در چند سال اخیر کشفیات مهمی روی ترکیبات ناشناخته گیاهان مذکور حاصل شده و بر این اساس داروهای فراوانی تهیه و به بازار عرضه گردیده است، به دلیل استفاده وسیعی که متابولیت های گیاهی در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی و... دارند ضرورت مطالعه بر روی مواد دارویی موثر، بیش از پیش اهمیت یافته است .

علم فیتوشیمی شاخه ای از علم شیمی می باشد که به مطالعه  ترکیبات شیمیایی گیاهان می پردازد. هدف اصلی آزمایشگاه فیتوشیمی بانک گیاهی مطالعه، جداسازی، شناسایی و تعیین مقدار متابولیتهای اولیه و ثانویه با ارزشهای کاربردی در نمونه های مختلف با استفاده از روش‌های معمول آنالیزی شامل روش‌های کروماتوگرافی و الکتروفورز، روشهای سنجش مبتنی بر اسپکتروفتومتری می باشد.

 

بانک اسانس و عصاره