میکروبیولوژی کشاورزی

خاک به عنوان بهترین بستر جهت رشد گیاه و تولید محصولات زراعی محسوب می شود. امروزه فعالیت های متنوعی در جهت بهبود و حفظ کیفیت خاک به منظور غنی سازی محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی در سطح ملی و بین المللی انجام می شود. یکی از مهمترین شیوه های مدیریتی ، استفاده از توان و تنوع ذاتی میکروارگانیسم ها در جهت افزایش بهره وری محصولات زراعی و باغی می باشد. از میکروارگانیسم ها به عنوان محرکه رشد گیاه و حفظ گیاه در مقابله با بیماری ها و پایداری گیاه در شرایط تنشی مانند شوری، کم ابیاری و بهبود کیفیت خاک و ...... استفاده می شود.

در این راستا آزمایشگاه میکروبیولوژی کشاورزی که بخش غالب حیطه فعالیت های آن در ارتباط با  می باشد در فاز اول فعالیت خود به شناسایی و نگهداری طیف وسیعی از این میکروارگانیسم ها پرداخته است که نتیجه آن مجموعه غنی از باکتری های ریزوبیوم می باشد. هم اکنون این سویه های ارزشمند قابل ارائه به محققان و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در قالب یکی از سرویس های متعدد مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران می باشد.

علاوه بر آن، این آزمایشگاه با دسترسی به شیوه ها و امکانات به روز و استاندارد بین المللی در زمینه جداسازی ، غربال گری و شناسایی میکروارگانیسم های بومی، شرایط ویژه ای را جهت اجرای پروژه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فراهم کرده است.