ذخیره سازی وآماده سازی ژرم پلاسم :

علیرضا دولتیاری ( دکتری تخصصی  سیستماتیک گیاهی )  (مدیر داخلی) dolatyari@ibrc.ir

هرباریوم وشناسایی تاکسونومیکی :

یوسف اجنی(دکتری تخصصی  سیستماتیک گیاهی)

علیرضا دولتیاری ( دکتری تخصصی  سیستماتیک گیاهی ) (مدیر داخلی) dolatyari@ibrc.ir

امیر طالبی ( دانشجوی دکتری تخصصی  سیستماتیک گیاهی )

خدیجه نژادفلاح ( کارشناس زیست شناسی )

 نگهداری گیاهان در شرایط گلخانه ومزرعه :

حیدر نسترنی (
دانشجوی کارشناسی گیاهان دارویی  )

نگهداری درون شیشه ای وذخیره سازی فراسرد : 

الیاس آریاکیا ( دکتری تخصصی علوم باغباني - عضو هیئت علمی
) aryakia@ibrc.ir

کیان حضرتی ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی ) (سرپرست خدمات تخصصی کشت بافت گیاهی)

محد فرهام (کارشناس ارشد گیاهان دارویی)

سعیده مدرسی فر (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی )

مریم موسیوند ( کارشناس ارشد منابع طبیعی - اکولوژی و جنگل شناسی )

منصوره رشیدی (کارشناس ارشد گیاهان دارویی )

سمانه رحمتی (کارشناس تولید و پرورش گل و گیاه زینتی)

الهه خاکی (کاردانی علوم تربیتی )

آنالیز فیتوشیمی :

زینب فرهمند رحیم آبادی ( کارشناس ارشد  گیاهان دارویی )
farahmand@ibrc.ir

ارزیابی مولکولی وسیتوژنتیکی :

سیده مائده فیض بخش ( کارشناس ارشد بیوتکنولوژی )

مشاورین علمی :

محمد رضا نقوی ( دکتری تخصصی اصلاح نباتات - بیوتکنولوژی )
naghavi@ibrc.ir

حسین غفوری استیار ( دکتری تخصصی بیوشیمی )