بیوانفورماتیک

واحد بيوانفورماتيك در سال 1391 به عنوان بخشي از بانك ميكروارگانيسم‌ها در مركز ملي ذخائر ژنتيكي و زيستي ايران و با هدف ارتقاء دانش سيستماتيك و فيلوژنتيك ميكربي راه‌اندازي شد.

به كارگيري دانسته‌هاي فيلوژنتيك در زمينه‌هاي مختلف، هدف اصلي تحقيقات در اين واحد مي‌باشد. اهميت بازسازي صحيح تاريخ تكاملي ميكروارگانيسم‌ها، امروزه تنها به پژوهش‌هاي ميكروب‌شناسي تكاملي محدود نمي‌شود بلكه محدوده كاربرد بسيار وسيع‌تري يافته است و به عنوان جزئي بسيار مهم از پژوهش‌هاي زيست‌شناسي ملكولي، ژنوميكس، پزشكي، اكولوژي، كشاورزي، اپيدميولوژي و حتي پزشكي قانوني شناخته شده است. 

واحد بيوانفورماتيك، بر اساس آخرين استانداردهاي شناخته شده بين المللي، به ارزيابي، ساخت و به كارگيري دانش فيلوژنتيك و فيلوژنوميك در زمينه‌هاي مختلف دانش ميكروبيولوژي مي‌پردازد. ساخت و توسعه ابزارهاي جديد محاسباتي و آزمايشگاهي و نيز پايگاه‌هاي داده‌ مورد نياز در فرآيندهاي تعيين توالي و همچنين ساير روش‌هاي اطلاعاتي، ژنوميك و اپي‌ژنوميك با بازده بالا از جمله مواردي است كه مورد توجه اين آزمايشگاه قرار دارد. 

تعيين ساختار دوم RNA هاي ريبوزومي، آناليز شبكه‌هاي متابوليك و محاسبات مرتبط با تعيين متوسط تطابق نوكلئوتيدي (ANI) از ساير روش‌هاي مورد مطالعه در اين بخش مي‌باشد. 

در حال حاضر خدمات كنترل كيفي توالي‌هاي rRNA بر اساس حفاظت شدگي توالي و پایداري ساختار دوم اين ملكول‌ها، آماده‌سازي و ثبت توالي‌ در GenBank و همچنين تعيين موقعيت فيلوژنتيك سويه‌هاي ميكربي به كمك هريك از نرم افزارهاي MEGA، Phylip و ARB در اين آزمايشگاه قابل ارائه است.