کپک و مخمر

بخش شناسایی قارچ های رشته ای

بخش کپک در آزمایشگاه قارچ شناسی با استفاده از روش های استاندارد غربالگری، جداسازی، خالص سازی و شناسایی، جدایه های قارچ را توصیف می نماید. در حال حاضر تمرکز روی دیکاریا و زایگومایست ها می باشد. در یک فرایند معمول شناسایی، خلوص با استفاده از تکنیک های جداسازی هایف تیپ و اسپور منفرد در بخش کنترل کیفیت بررسی می گردد. اطلاعات دقیق مورفولوژی و مورفومتری با مطالعه ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بر روی محیط های مختلف استاندارد جمع آوری می شود. تعیین توالی کامل و بررسی فیلوژنتیک قطعه ITS اطلاعات مهمی را از جایگاه فیلوژنیک جدایه مورد نظر ارائه می دهد. بر اساس اطلاعات فیلوژنتیک حاصل از قطعه ITS، تست های فیزیولوژیک به همراه بررسی فیلوژنتیک قطعات SSU، LSU، Tub و Act (فیلوژنی چند ژنی) مورد استفاده قرار می گیرند تا جدایه مورد نظر در صورت امکان تا حد گونه توصیف گردد. در موارد خاصی که جدایه به عنوان تاکسون جدید و توصیف نشده شناسایی گردد و یا توالی های شاخص برای بررسی در دسترس نباشد، تاکسون بالاتر و تا حد امکان تعلق تاکسونومیک صحیح گزارش می گردد. به هر حال فرستنده نمونه مختار به سفارش هر قسمتی از فرایند فوق الذکر بوده و همچنین در صورت امکان فرستنده نمونه مختار است مطالعات مضاعفی را سفارش دهد.
فرایند کامل شناسایی از تخلیص در بخش کنترل کیفیت تا بررسی فیلوژنی چند ژنی و سپس ارائه گزارش تاکسونومیک بیشتر از سه ماه طول نمی کشد. ولی در موارد خاص به علت شرایط گرماگذاری و سرعت رشد خاص و یا خطاهای تعیین توالی شاید زمان بیشتری لازم باشد. در موارد اضطراری بهتر است قبل از ارسال نمونه تماس حاصل گردد. هر نوع اطلاعاتی از ژئوگرافی جداسازی، نمونه برداری محیط کشت ها و شرایط گرماگذاری می تواند مارا در تسریع فرایند شناسایی یاری نماید

بخش شناسایی مخمر

بخش مخمر آزمایشگاه قارچ شناسی مسئولیت گردآوری کشت های مخمری واجد اهمیت پزشکی و صنعتی را بر عهده دارد و آماده ارائه خدمات به جامعه علمی ملی و بین المللی و نیز ﻣﺆسسه های خصوصیمی باشد.  هدف اصلی این آزمایشگاه گردآوری، طبقه بندی، نگهداری و  توزیع کشت های مخمرها و میکروارگانیزم های شبه مخمری است.
خدمت شناسايي مخمرها به صورت پلي فازيك و شامل تعيين وي‍ژگي هاي مورفولوژيك، تعيين نيم رخ فيزيولوژيك، آناليز هاي كموتاكسونوميك و تعيين توالي DNA می باشد. تعيين نيم رخ فيزيولوژيك، گزارش کاملی از خصوصیات فیزیولوژیک سویه شناسایی شده را ارائه می دهد که تکمیل آن 4 تا 12 هفته پس از گرماگذاری محیط های کشت طول خواهد کشید و تمامی این بررسی ها بر اساس منابع استاندارد و معتبر زیر انجام خواهد شد:

1.Kurtzman, C.P., Fell J.W., 1998, The Yeasts: A Taxonomic Study (4th edition), Elsevier.

2. Barnett J.A., Payne R.W., Yarrow D., 2000, Yeasts: Characteristics and Identification, Third Edition, Cambridge University Press.

انجام آنالیز تعِيين توالی DNA شامل تعیین توالی نواحی D1/D2 زیر واحد 26S ریبوزومی و/ یا توالی های فاصله انداز بین ژنی (ITS) جهت شناسایی سریع ایزوله های مخمری در حد گونه توصیه می شود.
کشت هایی که جهت شناسایی به آزمایشگاه قارچ شناسی ارسال می گردند باید خالص بوده و ترجیحاً به صورت کشت در لوله آزمایش و به شکل شیبدار (Slant) ارسال گردند. آزمایشگاه قارچ شناسی می تواند با در نظر گرفتن هزینه مربوط به فرایند خالص سازی نسبت به خالص سازی کشت های مخلوط اقدام نماید. تقاضا می شود کلیه اطلاعات موجود در مورد ایزوله مورد نظر به خصوص اطلاعات مربوط به محیط جداسازی شده، دما و شرایط رشد به همراه نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد.
خدمت شناسایی مخمرها بر اساس اولویت دریافت نمونه ارائه و هرگونه اطلاعات بدست آمده به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد و کشت های مخمری ارسال شده جهت شناسایی بدون کسب مجوز از مالک یا مالکین آن هرگز به کلکسیون عمومی وارد نخواهد شد.