آزمایشگاه ریزجلبک ها

آزمایشگاه ریزجلبک هادر زمینه جداسازی و شناسایی نگهداری گروههای مهم ریز جلبکها (پروکاریوتی و یوکاریوتی) مثل سیانوباکترها، جلبکهای سبز، دیاتومه ها و ... با هدف افزایش تعداد سویه های جلبکی قابل ارائه به محققین و نگهداری از ذخایر ژنتیکی ایران فعالیت می نماید. یکی از اهداف این آزمایشگاه معرفی و نگهداری از ریزجلبک های واجد اهمیت بیوتکنولوژیکی و تجاری و صنعتی می باشد. در مورد تمام گونه های موجود شناسایی پلی فازی انجام می پذیرد. 

در بخش دیاتومه ها عمده شناسایی تاکسونومیک بر اساس ویژگی های میکرومورفولوژیک انجام می شود. همچنین، آنالیز توالیهای برخی ژنهای حفظ شده: شامل SSU، cox، rbcL ، LSU، و ITS می تواند برای شناسایی برخی از دیاتومه ها تا حد گونه مفید باشد.

اگرچه شناسایی جلبک های سبز نیز براساس تعیین ویژگی های میکرومورفولوژیک انجام می شود ولی آنالیز توالی قطعاتی که در بالا گفته شد برای شناسایی توصیه می گردد.

شناسایی پلی فازی سیانوباکترها نیز بر اساس تعیین ویژگی های مورفولوژیک و آنالیز توالی های ژنومی می باشد. در مطالعات فیلوژنتیک سیانوباکترها عمدتاً از ژن حفظ شده 16S rRNA استفاده می شود و آنالیز ساختار دوم ناحیه ITS پروکاریوتی نیز در کنار آن برای تفکیک گونه ها انجام می شود.

نمونه های شناسنامه دار پس از طی فرایندهای جداسازی و خالص سازی بطور دائم در دمای 196- نگهداری می شود.

نمونه های ارسالی به مرکز برای شناسایی و سایر خدمات باید خالص باشد و در صورت تک جلبکی نبودن کشت و یا وجود آلودگی با سایر میکروارگانیسم های (قارچ و باکتری)، خالص سازی کشت همراه با هزینه های مضاعف انجام خواهد شد. نمونه ها باید به صورت کشت شیب دار (slant) در لوله های غیر شیشه ای و دو کپی به ازاء هر نمونه ارسال نمایید. همراه داشتن توصیف شرایط کشت و عناصر محیط کشت می تواند در تسریع فرآیند خدمات مفید واقع گردد. زمان خدمت شناسایی بین یک تا سه ماه طول خواهد کشید که با توجه به زمان طولانی تر جهت تهیه زیست توده از بعضی سویه های کند رشد، احتمال افزایش این زمان وجود دارد.