شناسایی پروکاریوت ها

 

مفهوم گونه در رویکرد پلی فازیک، بر توصیف ویژگی های تشخیصی فنوتیپی همراه با خصوصیات ژنومی استوار است. بسیاری از صفات فنوتیپی که به طور جداگانه به عنوان ویژگی های تشخیصی استفاده می شوند برای توصیف یک گونه کافی نیستند، اما بررسی این صفات همراه با آنالیزهای مولکولی و شیمیوتاکسونومی ضمن فراهم آوردن اطلاعات توصیفی مناسب، تعریف یک گونه را ممکن می سازند. بیشتر این ویژگی ها، در برگیرنده توصیفاتی هستند که به طبقه بندی قوی تر و با ثبات تر منجر خواهند شد. صفات مختلف قدرت تعیین کنندگی متفاوتی را دارا می باشند به طوریکه برخی از آنها مختص گونه، در حالی که سایر صفات می توانند جهت افتراق جنس ها، خانواده ها و راسته ها استفاده شوند.

صفات مورد آزمایش به طور کلی صفات ظاهری (شکل و اندازه سلول، واکنش گرم، اجزاء سلول)، اطلاعات مربوط به حرکت (حضور تاژک، تعداد و نحوه قرارگیری آنها در سلول و حرکت لغزنده)، نحوه تغذیه و تولید انرژی، نیازمندی سلول ها به اکسیژن مولکولی، درجه حرارت، اسیدیته، نیازمندی به نمک و تحمل مقادیر مختلف، تست های آنتی بیوگرام و هیدرولیز آنزیمی ترکیبات متعدد را در بر می گیرند. جهت ارائه اطلاعات ژنوتیپی، اطلاعات توالی ژن16S rRNA  به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد که در طرح طبقه بندی رایج امروزی به عنوان ابزاری بسیار ارزشمند جهت شناسایی هر جدایه در سطح خانواده و جنس کاربرد دارد. به منظور طبقه بندی دقیق تر برای پاره ای از جنس های باکتری و آرکی آنالیز MLSA نیز انجام می شود.

در آزمایشگاه شناسایی پروکاریوت ها، روش های مختلف ذکر شده اعمال می شود تا الزامات مورد نیاز جهت شناسایی یک میکروارگانیسم تحقق یابد. خدمات دیگر از قبیل جداسازی و خالص سازی باکتری ها از نمونه های محیطی (راکتورهای بیولوژیکی حذف پساب، محصولات ساختمانی و ...) نیز قابل ارائه به مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و شرکت ها می باشد.

همچنین به علت ساختار کلی آزمایشگاه و تجهیزات موجود بستر مناسبی جهت مشاوره و پذیرش دانشجویان به منظور انجام پایان نامه مقاطع مختلف تحصیلی وجود دارد.