دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی سرپرست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
دکتر سید مجید تولیت ابولحسنی
سرپرست مرکز


زهرا ابراهیمی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
زهرا ابراهیمی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 

دکتر رضا آذربایجانی  سرپرست معاونت علمي و فني
دکتر رضا آذربایجانی
 سرپرست معاونت علمي و فني

روح الله آهون بر سرپرست مركز آموزشهاي كوتاه مدت
روح الله آهون بر
سرپرست مركز آموزشهاي كوتاه مدت

دکتر مهدی فلاح مهنه 
دکتر مهدی فلاح مهنه
سرپرست معاونت پشتیبانی

دکتر پروانه فرزانه  مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری

دکتر پروانه فرزانه
مدیر بانک سلولهای انسانی و جانوری


دکتر الیاس آریاکیا
مدیر بانک گیاهی

سجاد صاریخان  سرپرست بانک مولکولی

سجاد صاریخان
سرپرست بانک مولکولی

مهدی مشتاقی نیکو

مهدی مشتاقی نیکو 
سرپرست بانک میکروارگانیسمها