طرح های خاتمه یافته

بانک میکروارگانیسم ها

1-       جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی آرکی های نمک دوست دریاچه آران و بیدگل

2-       شناسایی و ذخیره سازی باكتريهاي نمک دوست جدا شده از گرمسار و قم  در ایران

3-       جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی درياچه ارومیه

4-       جداسازی، شناسایی اولیه و نگهداری اکتینومیست های ریزوسفر

5-       جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی تالاب های  گميشان و اينچه برون

6-       جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی تالاب میقان

7-       بررسی متاژنومیک دریای خزر

8-       بررسی توانمندی میکروارگانیسم­های بومی لاگون­های نفتی جزیره خارگ در پاکسازی زیستی آلاینده­های نفتی با استفاده از روش­های وابسته به ژنومیک میکروبی و متاژنومیک

9-       جداسازی، شناسایی و نگهداری باکتر­های چشمه تراورتن باداب سورت دومین اثر طبیعی ثبت شده ایران

10-    جداسازی، شناسایی و نگهداری باکتر­های شیمیولیتوتروف بزرگترین غار نمکی ایران

11-    جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی آرکی های تالاب مهارلو

12-        جداسازی، شناسایی و ذخیره سازی باکتری های تالاب مهارلو

بانک سلولی

1-       تعیین اولویت های بانک سلولهای انسانی و جانوری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای برنامه پنج ساله اول

2-       راه اندازی روشهای تشخیص آلودگی مایکوپلاسمایی به دو روش کشت و مولکولی

3-       تولید رده سلولهای بنیادی پالپ دندان

4-       تولید کشت سلولی اولیه از ماهی آزاد دریای خزر

5-       تولید رده های سلولی شتر دو کوهانه به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی دامی کشور

6-       ایجاد رده سلولی و بانک ژنی اسب کاسپین(اسپچه خزری )به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور

7-       راه اندازی بانک رده سلول های نامیرای بیماری های ژنتیک در جمعیت ایران

8-       تولید رده سلولی به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی  بز مرخز

9-       ایجاد رده سلولی گاو سیستانی به منظور حفظ و ثبت ذخائر ژنتیکی جانوری کشور

10-    ایجاد رده سلولی گاو گلپایگانی به منظور حفظ و ثبت ذخائر ژنتیکی جانوری کشور

11-    ارزیابی روش های  انجماد جنینی  ماهی قره برون( تاس ماهی ایرانی) با هدف ایجاد بانک جنینی

12-      ایجاد رده سلولی و بانک ژنی گوسفند مغانی به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور

13-       طراحی و تولید وکتور باکمید حشره حاوی ژن Recombinant Factor C متعلق به خرچنگ نعلی Carcinoscorpius rotundicauda

14-      سازگاری رشد دو رده سلولی HEK-293 و CHO به شرایط رشد معلق و فاقد سرم برای مصارف بیوتکنولوژی

15-      تعیین هویت 20 رده سلولی مزانشیمی انسانی

 

بانک گیاهی

1-       جمع آوري، شناسايي و ارزيابي فيتوشيميايي و مولكولي گونه هاي جنس آرتميزياي ( Artemisia) ايران

2-       تولید مواد ضد حشره (سموم بیولوژیک) از برخی گونه های گیاهی ایران

بانک مولکولی

1-       شناسایی و ذخیره سازی ژنوم  باکتری Nesterenkonia sp strain F تولید کننده آمیلاز و باکتری Oceanimonas G-KH22 تولید کننده پلی هیدروکسی بوتیرات

2-       طراحی و ساخت  وکتورهای کلروپلاستی به منظور تولید پروتئین های دارویی و نوترکیب در گیاه

3-       راه اندازی بانک DNA و استقرارسیستم ذخیره DNA نمونه های شناسنامه­دار

4-       شناسایی  و بررسی کمی تنوع میکربی تالاب های گمیشان و اینچه برون از طریق آنالیز متاژنومی