مدیر: محمد علی آموزگار (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
امور اداری و خدمات تخصصی: مهناز آریایی فر

سیستماتیک و شناسایی میکربی

پروکاریوت ها:

 • مشاور علمی: محمد علی آموزگار (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 •  آرکی ها: مهرنوش رسولی (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)
 •  اکتینومایستها و کموتاکسونومی: مهدی مشتاقی نیکو (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتریها: محدثه رمضانی (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)


ریزجلبک ها

 • مشاور علمی: مصطفی نوروزی (دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی محیطی)
 • دیاتومه ها: فرخنده صبا (کارشناس ارشد، سیستماتیک و اکولوژی گیاهی)
 • ریزجلبکهای سبز: مهشید صدقی (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)
 • سیانوباکترها: جواد خنشا (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی) 


قارچ ها (کپکها و مخمرها)

 • مشاور علمی: محمد رضا صعودی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • کپکها: مسلم پاپی زاده (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • مخمرها: شقایق نصر (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)

ویروس های میکربی

 • مشاور علمی: احسان عارفیان (دکتری تخصصی، ویروس شناسی)

 میکروبیولوژی کاربردی

میکروبیولوژی کشاورزی

 • مشاور علمی: احمد علی پوربابایی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)


پروبیوتیک

 • مشاور علمی: مریم تاج آبادی ابراهیمی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • باکتری های پروبیوتیک و اسید لاکتیک : بهشید کشفی آشتیانی ( کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)

نگهداری و کلکسیون

 • کلکسیون، نگهداری در دمای فوق سرد : آزاده شاهین پی (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)
 • خدمات نگهداری، نگهداری به روش خشک کردن در سرما: شراره حریرچی (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • کنترل کیفی مولکولی: علی ناغونی (دانشجوی دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • کنترل کیفی: سمیه مکظوم (کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی میکربی)
 • نگهداری کپک و مخمر : محسن رضایی (کارشناس ارشد، قارچ شناسی پزشکی)
 • نگهداری آرکی و باکتری : شکوفه رفیعیان (کارشناس ارشد، میکروبیولوژی)
 • نگهداری آرکی و باکتری: لیلا میر فیضی (کارشناس ارشد، بیوتکنولوژی میکربی) 

مشاورین علمی مدعو

 • باقر یخچالی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • پرویز اولیا (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • جواد حامدی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • علی مخدومی کاخکی (دکتری تخصصی، میکروبیولوژی)
 • محمد سعید حجازی (دکتری تخصصی، بیوتکنولوژی دارویی)