iso 9001:2008

• سیستم مدیریت کیفیت بر کیفیت محصولات و خدمات به مشتریان و بهبود مداوم آنها تاکید می کند.
• بر مدیریت کیفیت سازمان گواهی می دهد. سازمان باید نشان دهد که محصولات و خدمات خود را مطابق با سیستم مدیریت کیفیت  بهبود و گسترش و توزیع کرده است.
• به مشتریان اطمینان دهد که مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران محصولات و خدمات خود را مطابق سیستم مدیریت کیفیت فراهم نموده است.
• سیستم مدیریت کیفیت دستورالعمل های مکتوب رسمی و مستندات آموزشی را شامل می شود. همچنین باید تمام شکایات را مستند سازی نموده و در جهت تصحیح و یا جلوگیری از بروز مجدد آنها اقدام نماید.