مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زیستی ايران، به عنوان مركز پيشتاز در سطح ملي و بين المللي در زمينه گرد آوري، تعيين هويت، كنترل كيفيت، طبقه بندي، ثبت، نگهداري، تكثير و توزيع انواع ميكروارگانيسم ها و سلول هاي قابل كشت و تجديد پذير اعم از باكتري، قارچ، ويروس، دانه ها و سلول هاي گياهي و حيواني و DNA ژنومي و فرآورده هاي نوكلئوتيدي ، به منظور جلوگيري از تضييع و نابودي ثروت هاي ملي كشور ، فعاليت مي نمايد .
اين مركز، با استعانت ازخداوند متعال و با اعتقاد به بهبود مستمرفعاليت فرآيندها و خدمات خود و هدف ارتقاء سطح رضايت مشتريان ( شامل مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، صنعتی، مراكز درماني و ... ) تلاش نموده و در اين راستا، براي تحقق اهداف خود، نيازمنديهاي استاندارد ISO 9001:2015 را به عنوان سيستم مديريت كيفيت انتخاب و به اجرا گذاشته است.

ديدگاه مركز، همواره بر اصول زير پايه گذاري شده است :
1. افزايش حجم فعاليت ها و بهبود خدمات قابل ارائه ( توليد نمونه و خدمات فني )، به منظور توسعه فعاليت هاي بازرگاني مركز
2. استفاده بهينه از منابع فناوري نوين و دانش فني روز و همچنين توسعه زير ساخت هاي مورد نياز، در جهت ارتقاء سطح كيفيت خدمات و توسعه بانك هاي ذخاير سلولي، ميكربي، مولكولي و گياهي .
3. ايجاد و توسعه ارتباط و تعامل علمي ، تخصصي با مراكز و بانك هاي مرتبط و معتبر ملي و بين المللي و ارتقاء موقعيت علمي، پژوهشي مركز در سطح ملي ، منطقه اي و جهاني .
4. توسعه آگاهي ، مسئوليت پذيري ، تعهد و توانمندي كاركنان مركز ، از طريق :
   - به كار گماردن كاركنان بر اساس اصل شايسته سالاري.
   - آموزش نظام مند كاركنان، به منظور افزايش مستمر دانش فني و تخصصي مهارت هاي شغلي ايشان.
   - جلب مشاركتهاي كاركنان در جهت افزايش آگاهي آن ها از تصميمات تاثيرگذار بر سيستم مديريت كيفيت.
5. استاندارد سازي و تهيه و ارائه پيشنهادات قوانين و آئين نامه هاي مورد نياز  به مراجع قانوني ذيصلاح براي تصويب، به منظور حفاظت از ذخاير ژنتيكي و زيستي كشور .
6. اولويت دادن به  ريسك ها و فرصت ها نسبت به اقدامات اصلاحي .
از آنجا كه نگهداري و بهبود سيستم مديريت كيفيت،‌ نيازمند مشاركت جدي كليه كاركنان مركز مي باشد، ريیس مرکز ضمن اعلام تعهد به بهبود مستمر سيستم، در مسير بقاء، رشد و سودآوري مركز از طريق بهبود كيفيت خدمات حركت نموده و ضمن اعلام نظارت بر اجراء و حفظ خط مشي كيفيت، در مقاطع زماني معين اثر بخشي آن را مورد بازنگري قرار مي دهد.