نبض حیات میکربی در تن نیمه جان دریاچه ارومیه می زند کارگاه بین المللی اصول و ابزارها در طبقه بندی پروکاریوتها
کشف دو میکروارگانیسم جدید
نبض حیات میکربی در تن نیمه جان دریاچه ارومیه می زند
مرکزملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می نماید
کارگاه بین المللی اصول و ابزارها در طبقه بندی پروکاریوتها