عنوان مورد نظر

در گفتگوی ایسنا با مدیر بانک مولکولی مرکز عنوان شد
1399/10/16
سرپرست بانک سلولهای انسانی و جانوری در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داد
1399/10/15
در گفتگوی معاون علمی و فنی مرکز با خبرگزاری ایسنا مطرح شد
1399/9/24
به همت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
1399/8/18