مشاوره و اجرای پایان نامه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وبینار با موضوع
مشاوره و اجرای پایان نامه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
وبینار با موضوع "آشنایی با اصول اولیه PCR و RT PCR" برگزار می شود