مشاوره و اجرای پایان نامه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نبض حیات میکربی در تن نیمه جان دریاچه ارومیه می زند وبینار با موضوع
مشاوره و اجرای پایان نامه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
کشف دو میکروارگانیسم جدید
نبض حیات میکربی در تن نیمه جان دریاچه ارومیه می زند
وبینار با موضوع "استخراج DNA و RNA از خون و اصول ژل الکتروفورز" برگزار می شود
در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام گرفت
1395/2/12
پیام رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به مناسبت
1395/1/14
موفقیت محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جشنواره خوارزمی
1394/12/17
در بازدید از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران انجام پذیرفت
1394/12/12
حفظ طولاني مدت ذخاير توارثي گیاهی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
1394/12/9